Realizujeme expresné prepravy zásielok po celej Európe.

do 1,3t /15m3 - zmluvnými dopravcami


» Kódex etického správania
Kódex etického správania

Preambula

Spoločnosť KOVEXIM, s.r.o. a jej zamestnanci prejavujú vôľu  presadzovať vysokú úroveň profesionality a čestnosti pri komunikácii so svojimi zákazníkmi, konkurenciou, dodávateľmi a celou verejnosťou. Naším cieľom je realizovať čestnú a zdravú súťaž v oblasti cestnej dopravy a logistiky a budovať tak dobré meno spoločnosti. Sme presvedčení, že vzťahy založené na partnerstve sú rozhodujúce pre úspešné napĺňanie stanovených cieľov spoločnosti a jej zamestnancov. Pre naplnenie týchto predsavzatí sú stanovené nasledovné minimálne štandardy nášho chovania:

 

1.   Profesionalita

Každý zamestnanec spoločnosti podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia preukazuje najvyšší stupeň profesionálneho chovania prinášajúc tak prospech celej spoločnosti. Zamestnanec hovorí pravdivo a jedná v zhode s prijatými zásadami úprimnosti a poctivosti. Snaží sa korektne reprezentovať svoj alebo firemný rozsah znalostí a schopnosť vykonávať požadované služby.

 

2.   Zodpovednosť voči zákazníkovi

Každý zamestnanec aktívne a čestne plní zákazníkove oprávnené požiadavky. Všetky jeho potenciálne požiadavky eviduje v písomnej forme, aby sa predišlo nedorozumeniu a prípadným nezhodám. Zamestnanec neuprednostňuje svoje vlastné potreby a želania pred potrebami a želaniami zákazníka. Zamestnanec pristupuje k svojej práci zodpovedne a snaží sa pracovať tak, aby jeho výsledný produkt bol v súlade s požiadavkami zákazníka a spĺňal predpísané parametre kvality hneď na prvý krát. Zamestnanec navrhuje zákazníkovi také služby a riešenia, ktoré sú zárukou dlhodobej spokojnosti zákazníka. Pri manipulácií s majetkom a zariadeniami zákazníka dodržuje zákony, nariadenia a predpisy, ako aj požiadavky zákazníka na nakladanie s nimi. Zamestnanec nevzbudzuje v zákazníkovi nereálne očakávania.

 

3.  Zodpovednosť voči dodávateľom

Vzťahy s dodávateľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte a dodržiavaní zmluvných vzťahov. Zamestnanec vytvára pre všetkých dodávateľov rovnaké obchodné podmienky a nepreferuje jedného dodávateľa pred druhým. Zamestnanec neprijíma od dodávateľov žiadne finančné alebo iné hodnotné dary.

 

4.  Zodpovednosť voči zamestnancom

Vzťahy medzi zamestnancami sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv. Manažment vytvára pre zamestnancov priestor, bez rizika zastrašovania alebo sankcií, na slobodné vyjadrovanie vlastného názoru i na domáhanie sa spravodlivosti voči zlému jednaniu zo strany nadriadeného. Uplatňovaním spravodlivej politiky hodnotenia a odmeňovania manažment podporuje u zamestnancov snahu o zvyšovanie svojich osobných zručností a tým aj rast ich produktivity a kreatívnosti.

 

5.  Zodpovednosť voči zamestnávateľovi

Zamestnanec je hrdý na svoju firmu a šíri jej dobré meno na verejnosti. Zamestnanec šíri dobré meno firmy kvalitou svojej práce, prístupom k zákazníkom i dodávateľom a korektným vystupovaním na verejnosti. Zamestnanec chráni dobré meno svojej firmy pred šíriteľmi nepravdivých informácii o nej.

 

6.  Zodpovednosť voči štátnej správe a verejnosti

KOVEXIM, s.r.o. poskytuje štátnej správe a verejnosti včasné a pravdivé informácie o svojej činnosti a o jej dôsledkoch na životné prostredie a spoločnosť. Zamestnanec dodržuje zákony a koná v súlade s platnou legislatívou.

 

7.  Spolupráca

Každý zamestnanec udržuje ako tajné všetky informácie získané pri uzatváraní obchodu so zákazníkom, až kým:

a) dostane oprávnenie od poskytovateľa tieto informácie zverejniť ju alebo

b) je požiadaný o ich odtajnenie zákonnou cestou.

 

8. Čestné podnikanie

Každý zamestnanec sa snaží čestne dohodnúť so zákazníkom, dodávateľom alebo iným zamestnancom. Zamestnanec nezíska nenáležitú výhodu voči účastníkovi rokovania prostredníctvom manipulácie, zatajenia alebo zneužitia významnej informácie, skreslenia podstatných skutočností alebo nejakými inými nenáležitými praktikami pri jednaní.

ZTM1ZWYxMm